Ide o rekonštrukciu historického objektu z prelomu 19. a 20. storočia. Základnou podmienkou bolo zachovať výzdobu fasády. Taktiež sme zvolili spôsob stabilizácie omietok a vyspravovali iba degradované časti. Suché a vyzreté plochy pôvodnej omietky boli súdržné a nebolo potrebné ich odstránenie. Plocha fasády sa stabilizovala sklotextilnou mriežkou vtlačenou do tmelu a kotvením do obvodového muriva. Na tieto spevnené vrstvy bola aplikovaná jemná omietka a nátery.

Fasáda bola zdobená kvetinovým vlysom pod podhľadom strechy. Tvorili ho sadrové tvárnice, ktoré boli kotvené do muriva a vsadené medzi dve rímsy. Vlys sme dodatočne fixovali do muriva a previedli jeho očistenie, vyspravenie a postupné nátery. V tejto postupnosti sme pokračovali aj s rímsami. Spodná soklová rímsa bola značne degradovaná a tak sme ťahali novú rímsu podľa šablóny.

Okná boli zdobené ornamentmi a kvetinovými hlavicami. Tie sme na mieste opravovali a dopĺňali odpadnuté časti. Bolo nutné pripraviť montážnu hranu v okennom otvore, ku ktorej malo byť priložené nové okno. Po citlivom demontovaní pôvodných okien sme ostenia vyspravili a pripravili pre montáž nových. Nadokenné oblúky s ornamentom vyžadovali samostatnú stabilizáciu, pretože boli priamo spojené s pôvodnými oknami a vybúraním týchto okien sa oblúky na fasáde nesmeli poškodiť.

Podhľad strechy bol omietaný a zatekaním značne rozrušený. Bolo potrebné omietanú vrstvu búrať a na pôvodnú výdrevu montovať nový podhľad. Vyrobili sme repliku pásovej profilácie podhľadu, fixovali sklotextilnou mriežkou a tmelmi a v závere omietli a aplikovali nátery.

Základným princípom rekonštrukcie bolo zachovať pôvodné prvky výzdoby v maximálnej možnej miere. Tiež sme chceli priznať vek prvkov výzdoby a tým poukázať na autentickosť detailov.