Princípom návrhu je kultivovanie vonkajšieho priestoru medzi Gréckokatolíckym kostolom a predajňou potravín – regenerácia vnútrobloku pri sídlisku Breziny v obci Prakovce s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Priestor nádvoria je koncipovaný do motívu kríža, kde dve ramená kríža vytvárajú dve hlavné kompozičné osi. Tieto osi pretínajú priečne a pozdĺžne celý priestor a napájajú ho na okolité budovy a komunikácie. V priesečníku osí vzniká centrálny ťažiskový bod. Ide o kruhový parkový rondel v kombinácii s kovovou kruhovou pergolou, ktorá slúži ako treláž pre popínavú zeleň. Pergola slúži aj ako konštrukcia pre zavesenie detských hojdačiek. Kruhovú kompozíciu doplňujú lavičky osadené po obvode rondelu.

Hlavné chodníky na hlavných osiach sú riešené technológiou štrkového trávnika, zhronmazdovacie plochy su riesene v kombinacii trávnika abetonovych slapakov, princip priepustnej plochy.

Terenne schodiská sú v prevedení prefabrikovaných betónových blokov kladených do piesku. Ostatné chodníky sú v prevedení žulovej kocky kladenej do piesku

Odstavné plochy sú riešené technológiu štrkového trávnika.

Návrh vytvára vodopriepustné skladby povrchov, možnosť akumulácie a odvádzania zrážkovej vody zo striech kostola a predajne potravín a jej spätného využitia pre závlahu nových vegetačných plôch.

Realizácia projektu rieši potreby/problémy v danej lokalite tým, že vytvára priestor pre stretávanie a oddychovú zónu a možnosti kultúrno-spoločenského vyžitia.